Bu mahabat dünýäsi ýa-da sarp edijileri sizi nädip söýmeli - Semalt hünärmeniniň marketing strategiýalary

Häzirki ýaşaýan dünýämiz mahabat, mahabat dünýäsi. Mahabat bolmasa, telewizor, radio ýa-da sosial media ýaly zatlara zerurlyk bolmazdy. Şonda zerur zatlar üçin has köp pul tölemeli bolýarys. Ilatyň 86% -i mugt mazmuny onlaýn ýaýlyma bermek üçin mahabatlaryň zerurdygyna ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, marketologlara mahabat bilen bizar bolmak hukugyny bermeýär. Aşakda sarp edijileri begendirip biljek Semalt hünärmeni Oliwer Kingiň dört strategiýasy bar.

Şahsy ediň

Potensial müşderileri gaharlandyrýan zat ýok, bu ýa-da önümi islendik bahadan satyn almaga mejbur etjek satyjy satyjydan. Öwürmek meselesinde gaty uly öçürme we gaty netijesiz. Sarp edijiler sizi sazlap bilerler ýa-da bizar ediji hereketleriňize üns berip bilerler we hiç haçan siziň ýa-da wekilçilik edýän markaňyz bilen işleşmezlige söz berip bilerler.

Sosial landşaft indi sanly marketing strategiýasynyň görkezmeli has köp sarp ediji merkezine çemeleşýär. Sarp edijilere özlerine nähili garalmagyny islemeli. Muňa ýetmegiň ýeke-täk ýoly, sosial gözegçiligi we analitikany ulansalar. Bular, sarp edijiler bilen hakyky söhbetdeşlik gurmak isleseler, olary nyşana alyp biler ýaly, sarp edijileriň duýgularyny kesgitlemäge kömek edýär. Işewürligiň bu taraplaryny optimizirlemek bilen, marketolog SEO tagallalaryny güýçlendirip biler.

Degişli ediň

Şahsylaşdyrma näçe möhüm bolsa, belli bir ýazgyny kimiň okaýandygyny, haýsy wagta girýändigini we beýleki zatlary gyzyklandyryp biljekdigini bilmek mümkin däl. Nativeerli ulgam, sarp edijileriň yzarlaýan mazmunyna teklipler bermek arkaly kömek etmeli. Satyjylar, teklipleriň okyjynyň isleglerine we isleglerine laýyk bolmalydygyny bilmelidirler. Okyjylaryň gyzyklanýan zatlary bilen baglanyşykly, ýöne başgaça tapylmadyk ýazgylara baglanyşyklary öz içine alýan bolsa, sahypa SEO üçin peýdaly we ygtybarly çeşmä öwrülýär. Netijede, neşirýatçy ýokary girdeji saklaýar we şol bir wagtyň özünde sarp edijilere ýatdan çykmajak mazmun açyş tejribelerini berýär, bu bolsa has köp zatlara gaýdyp geler.

Wagtynda ediň

Sanly marketing barada aýdylanda, sarp edijileriň gaharyny getirýän birnäçe zat bar:

  • Justaňy satyn alan bir zadyna tüýküren talonlar, çäkleri ýa-da serişdesi çäkli adamlar üçin möhleti gutarmanka peýdasyz.
  • “Facebook” -da eýýäm satyn alan harytlary ýa-da hyzmatlary üçin gaýtalanýan mahabatlar.
  • Mazmuny tapylan badyna peýda bolýan e-poçta abuna gutulary.

Satyjylar sanly marketingi sarp edijileri özüne wepaly saklamaly görnüşde ulanmalydyrlar. Mentionedokarda agzalan gahar-gazaplar kiçijik ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne ownuk zatlar goşýar. Isleýän zatlaryna degişli zatlar üçin çäksiz çeşmeler sebäpli, satýan markaňyzy saýlamazlyk üçin sebäp bermäň. Müşderileriň pikirleri we sosial media synlary bilen, ähli hyzmatlary zerurlyklaryna laýyklaşdyrmagy unutmaň.

Degişli ediň

Iň soňky, ýöne iň az maslahat, adam bilen baglanyşykly duýgulara degýän mazmun döretmekdir. Duýgular uly höweslendiriji. Käbir sarp edijiler mahabatyň emosional taýdan manipulýasiýa edilýändigi barada degişip bilerler, ýöne geljekde hiç haçan ýatdan çykarmajak ýaly.